Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

webshop Grondwerken Triki Koen BVBA

Ondernemingsgegevens
Grondwerken Triki Koen BVBA
Bosstraat 155, 3930 Hamont-Achel
Info@grondwerkentrikikoen.be
0032 11 64 30 11
BE 0808.335.543

BTW 808.335.543

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Grondwerken Triki Koen, een BVBA met maatschappelijke zetel te Hamont-Achel, Bosstraat 155, BTW BE 0808.335.543, (hierna ‘Grondwerken Triki Koen BVBA’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Grondwerken Triki Koen BVBA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Grondwerken Triki Koen BVBA aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.   De leveringskosten worden duidelijk op de website vermeld.  Indien bij de voorbereiding van de zending blijkt dat de afstand tussen plaats van laden (Bosstraat 155, Hamont-Achel) en plaats van levering meer dan 10 km verder is dan  voorzien bij de berekening van de leveringskosten, zal Grondwerken Triki Koen BVBA hierover contact opnemen met de koper met verzoek het verschil tussen de nieuw berekende leveringskosten en de werkelijk betaalde kosten te voldoen.  Indien de Klant weigert, zal de bestelling geannuleerd worden en zal het volledige aankoopbedrag teruggestort worden aan de Klant.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Grondwerken Triki Koen BVBA niet.   Grondwerken Triki Koen BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Grondwerken Triki Koen BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Grondwerken Triki Koen BVBA. Grondwerken Triki Koen BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant kan zijn bestelling doorgeven via de website door keuze en aanduiding aantal tonnage van het materiaal.  Na bestelling en druk op de knop “afrekening” komt de klant in zijn persoonlijke pagina terecht, waar hij/zij de persoonlijke gegevens dient in te vullen.  Hier dient de klant ook de wijze van betaling aan te stippen, waardoor hij naar het betaalmenu geleid wordt.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aanvullen / schrappen waar nodig, en tevens de eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan aangeven):

Grondwerken Triki Koen BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en in bepaalde dorpen in Nederland, doch beperkt tot een afstand van 100 km vanaf de zetel van ons bedrijf.  Indien na bestelling zou blijken dat de werkelijke afstand in een andere categorie valt (volgende categoriën zijn momenteel in voege: afstand tussen 0-25, 25-50, 50-75 en 75-100 km), behoudt Grondwerken Triki Koen BVBA zich het recht voor contact op te nemen met de Klant om de meerkost voor levering mee te delen.  Indien de klant niet akkoord gaat met deze meerkost, kan Grondwerken Triki Koen BVBA de verkoop eenzijdig ontbinden en verbindt hij er zich toe de betaalde som (inclusief leveringskosten) terug over te  schrijven op rekening van de Klant van waaruit het bedrag overgemaakt werd, zonder verder verhaal van de Klant.

De leveringskosten staan duidelijk vermeld onder “leveringskosten” onderaan de website.

De levering zal gebeuren d.m.v. vrachtwagens met ervaren chauffeurs.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd tussen 2 à 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Grondwerken Triki Koen BVBA.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Grondwerken Triki Koen BVBA was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Grondwerken Triki Koen BVBA.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Grondwerken Triki Koen BVBA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Grondwerken Triki Koen BVBA.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de verkoper, zijnde Grondwerken Triki Koen BVBA, Bosstraat 155, 3930 Hamont-Achel, telefoon 011 64 30 11, info@grondwerkentrikikoen.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Grondwerken Triki Koen BVBA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Grondwerken Triki Koen BVBA, Bosstraat 155, Hamont-Achel.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Grondwerken Triki Koen BVBA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Grondwerken Triki Koen BVBA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Grondwerken Triki Koen BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Grondwerken Triki Koen BVBA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Grondwerken Triki Koen BVBA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Grondwerken Triki Koen BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van alle goederen in bulk, omdat deze door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met de ondergrond. 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Grondwerken Triki Koen BVBA.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Grondwerken Triki Koen BVBA is bereikbaar op het telefoonnummer +32 64 30 11, via e-mail op inf@grondwerkentrikikoen.be of per post op het volgende adres: Bosstraat 155, 3930 Hamont-Achel . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Grondwerken Triki Koen BVBA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Grondwerken Triki Koen BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Grondwerken Triki Koen BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Grondwerken Triki Koen BVBA, Bosstraat 155, 3930 Hamont-Achel, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn eventuele logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Grondwerken Triki Koen BVBA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Grondwerken Triki Koen BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@grondwerkentrikikoen.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Volgende cookies worden gebruikt:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Grondwerken Triki Koen BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Grondwerken Triki Koen BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.